นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับลูกค้า

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้ อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านในฐานะลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาซื้อ ขายเช่นการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้